úterý 24. ledna 2017

EET – Elektronická evidence tržeb

Jak jistě víte, od 1.12.2016 se postupně zavádí povinná elektronická evidence tržeb. Zpracovali jsme proto pro Vás stručný přehled nejdůležitějších informací, které s tím souvisí. V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit. Pomůžeme Vám určit, do které kategorie patříte, od kdy se na Vás vztahuje evidence tržeb, případně můžeme pro Vás i zajistit autentizační údaje. Na Vás zůstane pouze pořízení technického vybavení a připojení k internetu. Bude-li to nutné, pomůžeme Vám i v případě jakýkoliv řízení zahájených vůči Vám ze strany finanční správy.

Aktuálně se blíží od 1. března 2017 druhá etapa EET pro maloobchod a velkoobchod.

 • Legislativa
  • zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
  • zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
  • vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Ve výše uvedených předpisech naleznete kompletní informace k EET.

 • Zavádění EET se rozděluje na 4 fáze
  • od 1. prosince 2016: stravovací a ubytovací služby (NACE kód 55 a 56)
  • od 1. března 2017: maloobchod a velkoobchod (NACE kód 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47)
  • od 1. března 2018: ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi (zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích)
  • od 1. června 2018: vybraná řemesla a výrobní činnosti (NACE kód 13, 14, 15, 16, 17, 20.4, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 43, 95 a 96)

NACE kódy jsou důležité pro zatřídění jednotlivých pracovních činností. Podle NACE kódu tedy zjistíte, která fáze se týká Vaší činnosti, a tudíž od kdy se na Vás vztahuje elektronická evidence tržeb.

 • Kdo a jaké tržby eviduje?
  • Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
  • Evidovanou tržbou je platba, která:
   • splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
   • zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET)

Budete-li mít pochybnosti, zda platba, kterou přijímáte nebo budete do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, máte možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku 1.000,- Kč.

 • Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu (§ 23 ZoET) – "off-line"
  • Podnikatel ve zjednodušeném režimu postupuje obdobně jako při evidenci v běžném režimu s tím rozdílem, že:
   • Je povinen zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečněné evidované tržby a
   • Nemá povinnost na účtence uvádět fiskální identifikační kód (FIK), ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

Tento režim je přednostně vytvořen pro konkretizované činnosti uvedené v zákoně, jimiž jsou například tržby z prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků, nebo tržby, které jsou stanovené vládním nařízením, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon podnikání.

Podnikatelé, kteří nepodléhají zjednodušenému režimu ze zákona nebo na základě nařízení vlády, mají možnost požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu (§ 11 ZoET), a to opět za podmínky, že by jejich evidování běžným způsobem podnikatelům znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení.

 • Jak správně postupovat v jednotlivých krocích:
  • Nejdříve je důležité zjistit, zdali Váš předmět podnikání vůbec spadá pod evidenci tržeb.
  • V případě, že si nejste jisti, od kdy se na Vás vztahuje povinnost evidovat tržby, můžete se poradit s finanční správou nebo si sami najít svůj předmět činnosti v seznamech pro začlenění činností dle NACE kódů.
  • V okamžiku kdy už víte, zdali a od kdy se na Vás EET vztahuje, nastává čas pro zažádání si o autentizační údaje. O ty se žádá elektronicky na portálu daňové správy: http://adisspr.mfcr.cz – k tomu je však potřeba datová schránka, kdo ji nemá tak musí osobně na finanční úřad.
  • Pomocí autentizačních údajů se na portále daňové správy zaregistrujete, následně si změníte heslo a zažádáte o certifikáty (ke každé pokladně jeden certifikát).
  • Nyní si musíte pořídit pokladní systém. Není nutné pořídit nějaký konkrétní, jako tomu bylo u registračních pokladen, nabídka je velice široká a společností, které se zabývají nabídkou a servisem pokladních systémů je veliké množství včetně mobilních operátorů a bank.
  • Po instalaci pokladního systému a nahrání obdrženého certifikátu, je vhodné provést test funkčnosti. Kromě instalace certifikátu je důležité také nastavení pokladny. Zejména nastavení odezvy pro komunikaci s portálem finanční správy (ze zákona vyplývá, že nejnižší přípustná odezva je 2 vteřiny).
  • Posledním krokem, který bude nejspíš i hojně sankcionován, je vyvěšení informačního oznámení. Jeho přesné znění naleznete v zákoně. A dejte si pozor, protože informační oznámení musí být nejenom v pokladním místě, ale také na internetových stránkách!

 • SANKCE
  • FO se dopustí přestupku tím, že úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb (pokuta do výše 500.000,- Kč)
  • PO nebo OSVČ:
   • Pokuta do 500.000,- Kč, když nepošle datovou zprávou údaje o evidované tržbě, nebo nevystaví účtenku zákazníkovi.
   • Pokuta do 50.000,- Kč, když neumístí informační oznámení nebo když zachází s autentizačními údaji tak, že by mohlo dojít k jejich zneužití.

 • Doplňující informace:
  • Každý poplatník má nárok na jednorázovou slevu na dani 5.000,- Kč na pořízení pokladního zařízení
  • Další informace jsou k dispozici na http://www.etrzby.cz nebo na telefonní lince +420-225-092-392.