neděle 24. ledna 2016

Změny v oblasti přestupků

Koncem minulého roku došlo k rozsáhlé novele obecné části přestupkového zákona, který dopadá na všechny přestupky. Tímto bychom Vám rádi přiblížili nejvýznamnější změny, na které je vhodné dát si pozor. Pro větší názornost uvádíme příklad modelových situací řešení přestupku podle nové právní úpravy na úseku dopravy.

Změna prekluzivní lhůty

Projednání přestupků bylo dlouhou dobu spojenou s jednoletou prekluzivní lhůtou. To v praxi znamenalo, že pokud příslušný úřad neprojednal přestupek do jednoho roku od jeho spáchání, trestnost přestupku zanikla. Znalost tohoto faktu byla velmi rozšířená a vedla k tomu, že se často podařilo vyhýbáním se projednání přestupku také vyhnout příslušné sankci.

Novela zákona o přestupcích s účinností od 1.10.2015 přinesla v tomto směru podstatnou změnu. Nadále sice platí, že přestupek nelze projednat, uplynul-li jeden rok od jeho spáchání, avšak nově platí, že se uvedená lhůta přerušuje zahájením řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je vyslovena vina, a rovněž doručením příkazu o uložení pokuty. Přerušením tak dochází k tomu, že lhůta pro projednání přestupku běží znovu od začátku. Nicméně přestupek nelze projednat, pokud od spáchání uplynuly 2 roky.

Příklad projednání přestupku v oblasti dopravy

Řidič se dne 1.2.2016 dopustí přestupku v oblasti dopravy, když jede nepovolenou rychlostí na silnici I. třídy. Přestupek byl zachycen pomocí radaru a nebyl na místě vyřešen v rámci blokového řízení. Následně mohou nastat tyto situace:
  • Situace A - Do 1.2.2017 se přestupek projedná a je-li řidiči prokázána vina, ponese odpovědnost.
  • Situace B - Do 1.2.2017 se nezahájí řízení ani nerozhodne o vině obviněného. Odpovědnost řidiče za přestupek zanikne.
  • Situace C - V mezidobí od 1.2.2016 – 1.2.2017 se zahájí přestupkové řízení, vydá se rozhodnutí o vině obviněného, nebo je doručen příkaz o uložení pokuty. Od okamžiku kdy úkon nastal, běží nová jednoletá lhůta pro projednání přestupku. Pokud se uvedené jednoleté lhůtě, či nejpozději do 1.2.2018 se přestupek neprojedná, odpovědnost řidiče za přestupek zanikne.
  • Situace D - V mezidobí od 1.2.2016 – 1.2.2017 se zahájí přestupkové řízení, vydá se rozhodnutí o vině obviněného, nebo je doručen příkaz o uložení pokuty. Od okamžiku kdy úkon nastal, běží nová jednoletá lhůta pro projednání přestupku. Pokud se uvedené lhůtě se přestupek projedná, a je-li řidiči prokázána vina, ponese příslušnou odpovědnost.
Nadále tedy platí jednoletá lhůta k projednání od spáchání přestupku, pokud ale nedojde k přerušení jejího běhu. Při přerušení platí vedle nové jednoleté lhůty i objektivní dvouletá lhůta od spáchání přestupku. Doporučujeme tedy důsledně sledovat průběh přestupkového řízení a nespoléhat se na zánik trestnosti v důsledku prekluze.

Zvýšení sankcí

Změny doznala rovněž obecná úprava sankcí, když došlo k jejich navýšení. Pokud zákon v konkrétním případě nestanoví jinak, může být v blokovém řízení uložena pokuta až 5.000,-Kč a v příkazním řízení až 10.000,-Kč. V případě mladistvých jsou pokuty poloviční.

Evidence přestupků

Vedle již účinné novely byla rovněž schválena další novela přestupkového zákona, která se stane účinnou od 1. 10. 2016. Tato novela přinese změny především v procesní části. Nově se budou např. vybrané přestupky zapisovat od evidence přestupků, obdobně jako je tomu u trestných činů.

Další novely jsou projednávány na úrovni vlády či parlamentu, a je tedy možné, že přestupkový zákon dozná v tomto roce ještě dalších změn.

Závěr

S novelou přestupkového zákona je spojeno hned několik očekávání. Zákonodárci chtějí více postihovat recidivisty a přísněji je sankcionovat. Novela má rovněž pomoci v boji s korupcí, a to jak prostřednictvím evidence přestupků, tak i pomocí přerušení běhu prekluzivních lhůt. Má dojít současně k větší vymahatelnosti práva, a odpadnout mají obstrukce prováděné pachateli v rámci přestupkového řízení. Nakolik se záměr podaří uplatnit v praxi, uvidíme v nejbližší budoucnosti.