středa 15. října 2014

Odpovědnost za vady při koupi zboží v obchodě

Občanský zákoník účinný od 1.1.2014 přinesl do našeho právního řádu mnoho novinek. Bohužel se objevilo též mnoho zavádějících a nepravdivých informací, které u zákazníků právem vyvolávaly obavu. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s úpravou práv z vadného plnění v novém občanském zákoníku.

Občanský zákoník se právy z vadného plnění zabývá hned na několika místech. Nejčastějším případem, kdy se občané budou s tímto institutem střetávat, je však prodej zboží v obchodě, kdy je prodávající podnikatelem a kupující běžnou osobou, tedy nepodnikatelem.

Za co prodávající odpovídá?

Prodávající obecně odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá vady. Především pak odpovídá za to, že věc má při předání vlastnosti, které si s kupujícím ujednali, či takové, které kupující na základě reklamy mohl důvodně předpokládat. Zde je nutné počítat s určitou nadsázkou v reklamě, nejmenovaný drink Vám křídla nedodá a práva z vadného plnění byste uplatňovali marně. Dále prodávající odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, k němuž se běžně užívá. Právem kupujícího je též to, aby věc odpovídala vzorku či předloze, byla-li jakost zboží pomocí nich určena. Samozřejmostí je, že má odpovídat množství, míra a hmotnost a věc má vyhovovat právním předpisům.

Občanský zákoník pak ve prospěch kupujícího zakládá domněnku, že pokud se vada projeví v šesti měsících po převzetí, má se za to, že věc byla vadná již v době předání. Kupující tak nemusí prokazovat, že vadu nezpůsobil, a naopak prodávající musí případně prokázat, že vada zde při předání nebyla a způsobil ji kupující.

Jak se práv domáhat?

V případě, že se na spotřebním zboží vyskytne vada v době 24 měsíců od jeho převzetí, může ji kupující u prodávajícího uplatnit. Z důvodu dobrých mravů by však kupující neměl s uplatněním váhat, jinak riskuje odmítnutí nároku. V případě spotřebního zboží nelze sjednat dobu kratší, pokud by k tomu došlo, ujednání není platné. Jedinou výjimku představuje prodej použitého spotřebního zboží, kdy lze dobu zkrátit na polovinu, tedy na 1 rok. Na věci, obalu, v návodu či reklamě může být samozřejmě uvedena doba delší, po kterou lze věc použít, v takovém případě platí vždy doba nejdelší. Je-li však rozdílná doba uvedená na obalu, a doba, kterou si kupující a prodávající sjednali, platí doba sjednaná bez ohledu na to, že je kratší než na obalu.

Práva z vady se zásadně uplatňují u prodávajícího, z toho existuje výjimka pro případy, kdy má kupující v písemném potvrzení prodávajícího (záručním listě) uvedenou jinou osobu, která je určena k provedení opravy. Jakmile kupující uplatní své právo z vady věci, druhá strana je povinna mu vydat písemné potvrzení o uplatnění jeho práva, včetně data, kdy došlo k uplatnění, že dojde k opravě, a jak dlouho bude oprava trvat.

Kupující se nemůže domáhat práv z vadného plnění v případech, kdy věc byla za nižší cenu a jako vadná prodávána. Totéž platí pro tzv. běžné opotřebení, které bylo způsobenou obvyklým užíváním. Práv se nelze domáhat v případě, kdy kupující o vadě věděl ještě před převzetím věci, nebo vadu dokonce sám způsobil.

Čeho se lze domáhat?

V závislosti na typu vady se může kupující domáhat různých práv. Kupující může primárně požadovat dodání nové věci bez vad, nicméně jen pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Týká-li se vada pouze součásti věci (vše co k věci náleží, a nemůže být odděleno, aniž by věc nebyla znehodnocena), lze požadovat jen výměnu součásti. Pokud tyto možnosti není možné provést, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Toto právo kupujícímu nesvědčí, pokud by to bylo vzhledem k vadě neúměrné, zejména jde-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit, pak má kupující právo pouze na tuto bezplatnou opravu.

Dalším případem je situace, kdy se jedná o odstranitelnou vadu, která může být opravena, ale tato vada se vyskytla opakovaně, nebo se vyskytl větší počet takových vad. Odborná literatura a judikatura vykládá termín opakovaný výskyt tak, že se vada vyskytla alespoň třikrát a tím znemožňovala užívání věci. Větší počet vad je judikaturou opět spojen s výskytem alespoň tří vad najednou. V těchto dvou případech má kupující právo rovnou odstoupit od smlouvy. Poslední možností, kterou lze využít v případech, kdy kupující od smlouvy neodstoupil, a nepožadoval ani jiný z výše uvedených způsobů řešení, je možnost požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Důležité je vědět, se kupující svých práv nemůže vzdát před tím, než je může uplatnit. V případě, že s ním sjedná prodávající takovéto ujednání, nepřihlíží se k tomu.