středa 22. ledna 2014

Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012

Pojišťovna se domáhala úhrady částky přibližně 240 tisíc Kč, kterou vyplatila z titulu povinného ručení účastníkovi dopravní nehody. Pojišťovna se domáhala vrácení plnění  na základě toho, že pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost ohlásit dopravní nehodu  policii a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného prošetření nehody pojišťovnou (§ 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 168/1999 Sb.).

Účastníci dopravní nehody dospěli k závěru, že škoda na vozidlech nepřesahuje 100.000,-  Kč, tudíž nevolali k dopravní nehodě policii, sepsali zápis o poškození vozidla, pořídili fotografie poškozených vozů a věc oznámili pojišťovně. Skutečná škoda  na vozidlech  však  nakonec činila částku přibližně 240 tisíc Kč. Při takové škodě by byla povinnost  volat k prošetření nehody policii. Podle Nejvyššího soudu však toto nelze klást k tíži účastníkům dopravní nehody, neboť za těchto okolností nemělo porušení povinnosti přivolat ohlásit nehodu policii za následek nemožnost nebo podstatné ztížení zjištění okolností nehody. Soud odmítl i námitku pojišťovny, že tato nemožnost byla způsobena i tím, že nebylo možné prošetřit, že zde mohla být možnost vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek (což je též důvodem pro nárok pojišťovny žádat vyplacené pojištění zpět). Podle soudu jenom eventuální a ničím nepodložená možnost vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek neměla za následek nemožnost nebo podstatné ztížení okolností dopravní nehody a tedy okolností pro vyplacení pojistného plnění. Soud tak nárok pojišťovny na vrácení uhrazeného pojistného plnění zamítl.