pátek 14. června 2013

Novela spotřebitelského úvěru

Dne 25.2. nabyla účinnosti novela zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato novela výrazným způsobem posiluje pozici spotřebitele a má za cíl zamezit praktiky podobající se lichvě, které se často při poskytování spotřebitelského úvěru vyskytují.

Novela obsahuje tyto významné změny:

 • odpovědné úvěrování – věřitel může poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, požadavek "odborné péče" znamená, že věřitel má jednat jako profesionál v příslušné oblasti (který má vědět, co vše je nutné zohlednit), a když tak nejedná, porušuje zákon 
 • směnky a šeky – směnku ani šek již není možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru, přičemž věřitel a zprostředkovatel odpovídají společně a nerozdílně spotřebiteli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, zabrání se tím existujícím neférový praktikám spočívajícím ve vyplňování bianco směnek v rozporu s tím, co bylo mezi stranami dohodnuto
 • zajištění pohledávky – zajištění spotřebitelského úvěru nemůže být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky 
 • telefonní čísla – při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou (při komunikaci se zákazníkem v souvislosti se spotřebitelskými úvěry tak není možné využívat linky 900, 906 apod.) 
 • zprostředkování spotřebitelského úvěru: 
  • smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí být uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy 
  • spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, pokud do té doby nedojde na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, přičemž odstoupením od smlouvy z prostředkování se smlouva od počátku ruší 
  • smlouva o zprostředkování musí obsahovat ujednání o odměně zprostředkovatele, kterou platí spotřebitel
  • před tím, než zprostředkovatel bude mít vůči spotřebiteli nárok na zaplacení odměny za zprostředkování, musí předložit spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti 
 • sankce – při porušení výše uvedených povinností může orgán uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. V případě porušení shora uvedených povinností bude mít spotřebitel také možnost domáhat se svých práv u finančního arbitra. 

Od 1. 1. 2014 pak bude ještě platit podmínka, že velikost písma v obchodních podmínkách k úvěrové smlouvě nesmí být menší, než je písmo ve smlouvě.

Žádné komentáře:

Okomentovat