čtvrtek 28. února 2013

Náhrada nákladů řízení při vymáhání drobných pohledávek

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29.3.2012, sp. zn. I. ÚS 3923/2011

Ústavní soud se opět vyjádřil k problematice výše náhrady nákladů řízení při vymáhání tzv. bagatelních pohledávek, tedy ve sporech o peněžité plnění do 10.000,- Kč, které byly zahájeny tzv. formulářovou žalobou, tedy návrhem na vydání platebního rozkazu.

Ústavní soud zformuloval názor, že pokud jde o řízení v tzv. bagatelní věci, jež bylo zahájeno „formulářovou“ žalobou, nárok je uplatňován vůči spotřebiteli, přičemž ten vznikl ze smlouvy, anebo jiného právního důvodu, avšak spotřebitel je fakticky vyloučen z možnosti sjednat si podmínky plnění s jiným obsahem (typicky půjde zejména o smlouvu o přepravě, dodávce tepla nebo energií, spotřebitelském úvěru, běžném účtu, o poskytování služeb informační společnosti, o poskytování služeb elektronických komunikací, o pojistnou smlouvu, o regulační poplatek podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů), pak s ohledem na nutnost dodržení principu proporcionality (přiměřenosti) mezi výší vymáhané částky a náhrady nákladů, je spravedlivé, aby výše odměny za zastupování žalobce advokátem byla určena jen ve výši vymáhané částky.

Ústavní soud podotkl, že s ohledem na naléhavost a závažnost dopadů řešené právní otázky je ospravedlnitelné, aby nosné důvody tohoto nálezu byly aplikovány ve všech dosud pravomocně neskončených řízeních. S ohledem na skutečnost, že Ústavní soud rozhodl nálezem, který je závazný pro všechny osoby a orgány, mají povinnost se jím řídit i všechny obecné soudy rozhodující takové spory.

Žádné komentáře:

Okomentovat